YTONG – EL MÓN VIST DES DE L’ENVOLVENT DEL FORMIGÓ CEL·LULAR

 

 

 

El formigó cel•lular YTONG curat en autoclau és un material mineral que s'obté a base de sorra de sílice, ciment, calç i mitjançant un agent d'expansió, s'aconsegueix una estructura microalveolar no connectada entre si responsable de les seves prestacions tèrmiques i acústiques.

 

Característiques elementals:

 1. És un material 100% mineral, sense components químics, ni components orgànics volàtils (COV) i totalment reciclable.
 2. És pot fabricar en diferents densitats que oscil•len entre els 350kg/m3 i els 600kg/m3, tractant-se doncs d'un material molt més lleuger que el formigó convencional.
 3. El seu procés de fabricació és responsable amb el medi ambient, ja que s'utilitza matèria primera pràcticament inesgotable i es requereix poca energia, si es compara amb materials tradicionals.
 4. No desprèn olors ni pols nociva, la qual cosa protegeix la salut dels operaris durant l'execució i dels usuaris finals de l'habitatge o edifici.
 5. Les característiques higrotèrmiques del material aporten un confort climàtic molt elevat que es tradueix directament en una sensació de benestar i garanteixen la salubritat en els ambients habitables.
 6. L'elevat aïllament tèrmic del Ytong redueixen considerablement els consums energètics associats a la climatització.
 7. El caràcter ecològic del formigó cel•lular Ytong està acreditat a través de la declaració mediambiental de producte (EPD segons ISO 14025 – ecoetiqueta del tipus III). L'exigència d'aquesta etiqueta, totalment voluntària, determina tota la informació relacionada a l'anàlisi del cicle de vida (ACV), ajuda als compradors a fer comparacions de manera informada entre els diferents productes, promou la millora de l'acompliment ambiental i proporcionar informació per avaluar els impactes ambientals dels productes al llarg del seu cicle de vida.
 8. Per a això, Ytong disposa del seu corresponent DAP (Declaració Ambiental del Producte), on es descriu el productor i producte, període de validació de la declaració, identificació del producte, declaració de l'actuació ambiental (ACV), declaració dels materials i substàncies químiques i informació sobre el procés de verificació.
 9. Les característiques ecològiques del Ytong faciliten l'obtenció de la certificació sostenible d'edificis més elevada.
 10. Ritme d'execució molt elevat podent construir estructures de 300 m2 en tan sol un mes. Cada operari pot col•locar de mitjana entre 20-25 m2 diaris de bloc, obtenint el parament resistent i aïllant en una única fulla, amb una planimetria mil•limètrica en tot el desenvolupament del parament vertical. Totes les plaques de forjat són autoportants i no necessiten encofrat, apuntalaments, ni temps de fraguat i enduriment, de manera que tal com es serveixen a l´obra, es col•loquen i són utilitzables en el mateix moment.
 11. Les partides d'estructura i obra de paleta s'executen en el mateix moment, de manera que el solapament entre aquestes dues activitats redueix notablement els temps d'execució.
 12. En tractar-se d'una construcció semi-industrialitzada, es preveuen tots els punts crítics a nivell de projecte, per tant, la posada en obra està completament definida abans del lliurament i la col•locació es realitza mitjançant els nostres equips totalment formats, en un temps molt reduït.
 13. Pel seu caràcter incombustible, és de classe A1 obtenint EI-240 a partir de l'envà de 15 cm. Es pot pràcticament assegurar que després d'un incendi la integritat estructural de l'edifici no es veu afectada.

 

Taula de Transmitàncies tèrmiques segons CTE DB HE – 2006:

 

Taula de Transmitàncies tèrmiques segons CTE DB HE – 2013: