La construcció ecològica és aquella que programa, projecta, realitza, utilitza, recicla i construeix edificis sostenibles per a l'home i el medi ambient. Els edificis s'emplacen localment i busquen l'optimització en l'ús de materials i energia, el que té grans avantatges mediambientals i econòmics.

 

 

 

VOLS UNA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE?, NOSALTRES HO FEM REALITAT. ET DONEM 10 MOTIUS:

 

AVANTATGES DE LA CONSTRUCCIÓ ECOLÒGICA I EFICIENT

 

1- VALORAR LES NECESSITATS

La construcció d'un edifici té impacte ambiental, de manera que s'han d'analitzar i valorar les necessitats d'espai i superfície, distingint entre aquelles indispensables de les optatives, i prioritzar-les.

 

2- PROJECTAR L'OBRA D'ACORD AL CLIMA LOCAL

Edificar aprofitant l'aportació energètica solar, l'optimització de la il·luminació i de la ventilació natural per estalviar energia i usar les bondats del clima.

 

3- ESTALVIAR ENERGIA

Significa obtenir estalvi econòmic directe. Els més importants factors per això són la relació entre la superfície externa, el volum i l'aïllament tèrmic de l'edifici. Ocupar poca superfície externa i un bon aïllament produeixen menor pèrdua de calor. També es pot estalviar més usant sistemes d'alt rendiment i baix consum elèctric per a la ventilació, il·luminació artificial i els electrodomèstics.

 

4- FONTS D'ENERGIA RENOVABLES

A la projecció d'un edifici, s'ha de valorar positivament l'ús de tecnologies que usen energies renovables (plaques fotovoltaiques i d'energia solar, sistemes de climatització amb biomassa, recuperació d’aigües de pluja i d’aigües grises i negres, utilització de Xerojardineria, etc.). És convenient la producció d'aigua calenta sanitària amb escalfadors solars, o la producció de calor ambiental amb calderes d'alt rendiment i dipòsits d’inèrcia, l'energia elèctrica amb sistemes de cogeneració, panells fotovoltaics o generadors eòlics.

 

5- ESTALVIAR AIGUA

L'ús racional de l'aigua consisteix en la utilització de dispositius que redueixen el consum hídric, o que aprofiten l'aigua de pluja per a diversos usos (WC, rentat de roba, reg de plantes, etc.)

 

6- CONSTRUIR EDIFICIS DE MAJOR QUALITAT

Els edificis ecològicament sostenibles tenen major qualitat i major longevitat, són de fàcil manutenció i adaptables per als canvis d'ús. Exigeixen menys reparacions i al final del seu cicle de vida són fàcilment desmuntables i reutilitzables.

 

7- EVITAR RISCOS PER A LA SALUT

Els riscos per a la salut dels treballadors no depèn només de la seguretat en l'obra, sinó també dels materials de construcció utilitzats durant la producció i aixecament de l'obra. Les grans quantitats de solvents, pols, fibres i altres agents tòxics són nocius, fins i tot després de la construcció i per un llarg temps contaminen l'interior de l'edifici i provoquen dificultats i / o malalties a les persones o animals que habiten el lloc.

 

8- UTILITZAR MATERIALS OBTINGUTS DE MATÈRIES PRIMERES GENERADES LOCALMENT

L'ús de materials obtinguts de matèries primeres locals (abundantment disponibles) i que facin servir processos que involucren poca energia, redueixen sensiblement l'impacte ambiental. L'ús de matèries locals implica menors temps de transport, redueix el consum de combustible i la contaminació ambiental.

 

9- UTILITZAR MATERIALS RECICLABLES

La utilització de materials reciclables perllonga la permanència de les matèries en el cicle econòmic i ecològic, per tant, redueix el consum de matèries primeres i la quantitat de deixalles.

 

10- GESTIONAR ECOLÒGICAMENT LES DEIXALLES

Per raons de control ecològicament els residus provinents de les demolicions o reestructuracions - restauracions dels edificis s'ha de disminuir la quantitat i la varietat, subdividint les deixalles per categories (plàstics, metalls, ceràmics, etc.) De manera que es faciliti la recuperació, el reciclatge o la reutilització de materials de construcció.